MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin

Quy định về quảng cáo, hội thảo phân bón theo  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ


 Quảng cáo phân bón
   1. Tổ chức, cá nhân quảng cáo phân bón phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo phân bón và được cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này xác nhận nội dung quảng cáo.
   2. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo một trong các h́nh thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.
   3. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón: a) Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón theo Mẫu số 25 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; b) Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành; c) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp quảng cáo loại phân bón do tổ chức, cá nhân sản xuất; d) 02 kịch bản quảng cáo và 01 đĩa CD ghi âm, ghi h́nh hoặc bản thiết kế phù hợp với loại h́nh và phương thức quảng cáo.
   4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ về yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 26 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đồng ư phải có văn bản trả lời và nêu rơ lư do.
 Hội thảo phân bón
1. Giấy tờ, tài liệu đăng kư tổ chức hội thảo
   a) Văn bản đăng kư tổ chức hội thảo gồm: Chương tŕnh (ghi rơ nội dung báo cáo); thời gian (ngày/tháng/năm); địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự, nội dung mô tả chung về phân bón giới thiệu như nguồn gốc, xuất xứ, đặc điểm, tính năng, công dụng; bảng kê tên, chức danh, tŕnh độ chuyên môn của báo cáo viên;
   b) Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành;
   c) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp giới thiệu loại phân bón sản xuất trong nước.
2. Tổ chức, cá nhân đăng kư hội thảo gửi các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi tổ chức hội thảo ít nhất 01 ngày để theo dơi, kiểm tra, giám sát.
3. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng kư hội thảo lần thứ hai trở lên mà nội dung hội thảo không thay đổi th́ có văn bản đăng kư tổ chức hội thảo nêu rơ thời gian, địa điểm tổ chức, không phải nộp các giấy tờ theo quy định tại khoản I Điều này. Trường hợp có thay đổi về nội dung hội thảo th́ nộp văn bản, giấy tờ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.
 Tập huấn khảo nghiệm phân bón
1. Nội dung tập huấn khảo nghiệm phân bón: a) Các quy định của pháp luật hiện hành về phân bón; b) An toàn trong bảo quản và sử dụng phân bón; c) Quy phạm khảo nghiệm phân bón; d) Thực hành khảo nghiệm; đ) Lưu giữ số liệu, báo cáo kết quả khảo nghiệm.
2. Thời gian tập huấn: 10 ngày
Căn cứ kết quả kiểm tra sau khi tập huấn, cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 27 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Đăng kư, tổ chức tập huấn khảo nghiệm phân bón
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tập huấn khảo nghiệm phân bón đăng kư danh sách người tham gia trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến với cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền.
4. Tài liệu, chương tŕnh tập huấn do cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền biên soạn, ban hành và cập nhật hàng năm để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.
 Tập huấn lấy mẫu phân bón
1. Nội dung tập huấn người lấy mẫu: a) Các quy định của pháp luật hiện hành về phân bón; b) Phương pháp lấy mẫu phân bón theo Tiêu chuẩn quốc gia; c) Thực hành lấy mẫu phân bón.
2. Thời gian tập huấn: 05 ngày
Căn cứ kết quả kiểm tra sau khi tập huấn, cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tập huấn lấy mẫu phân bón theo Mẫu số 28 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tập huấn lấy mẫu phân bón đăng kư danh sách người tham gia trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến với cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền.
Tài liệu, chương tŕnh tập huấn do cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền biên soạn, ban hành và cập nhật hàng năm để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.
 Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón
1. Nội dung bồi dưỡng chuyên môn về phân bón bao gồm: a) Các quy định của pháp luật hiện hành về phân bón; b) Dinh dưỡng cây trồng, thổ nhưỡng, hóa học đất, vật lư đất, đất và phân bón; c) Phân bón và cách bón phân, hướng dẫn sử dụng phân bón; d) Thực hành, tham quan thực tế.
2. Thời gian bồi dưỡng chuyên môn về phần bón: 03 ngày
Căn cứ kết quả kiểm tra sau khi tập huấn, đơn vị có trách nhiệm tập huấn cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo Mẫu số 29 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn về phân bón đăng kư danh sách người tham gia trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến với đơn vị có trách nhiệm tập huấn.
 Nội dung tập huấn sử dụng phân bón: Hướng dẫn sử dụng phân bón hiệu quả;  Cách đọc nhăn phân bón; Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng phân bón.
 Trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón
1. Cục Bảo vệ thực vật xây dựng chương tŕnh, biên soạn bộ tài liệu tập huấn khảo nghiệm, lấy mẫu phân bón, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón và cập nhật hàng năm để thống nhất thực hiện trên toàn quốc; chủ tŕ, phối hợp với các trường, viện tổ chức tập huấn khảo nghiệm, lấy mẫu phân bón.
2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng bộ tài liệu tập huấn sử dụng phân bón theo đúng nội dung chương tŕnh quy định tại Điều 40 của Nghị định này; chủ tŕ, phối hợp với các hiệp hội, hội về phân bón, doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về phân bón; tập huấn sử dụng phân bón.
3. Các hiệp hội, hội, cơ sở sản xuất về phân bón chủ động tham gia phối hợp với cơ quan quản lư nhà nước tuyên truyền, tập huấn chuyên môn cho người trực tiếp sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón.

BN

Chính sách khuyến nông
Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM (22/02/2018)
Quyền lợi: Được hướng dẫn, phổ biến các văn bản QPPL quy định về ATTP, được tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thực về quản lư chợ, ATTP; Cán bộ quản lư chợ và một số đại diện thương nhân kinh doanh thực phẩm trong chợ được khảo sát thực tế các chợ (trong và ngoài thành phố) để trao đổi kinh nghiệm...
Quy định về quảng cáo, hội thảo phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (06/02/2018)
Tổ chức, cá nhân quảng cáo phân bón phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo phân bón và được cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này xác nhận nội dung quảng cáo....
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (06/02/2018)
Nhằm đảm bảo sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT quy định danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam....
Quy định về quản lư chất lượng và đặt tên, nhăn phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (05/02/2018)
Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa....
Quy định về xuất nhập khẩu phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (26/01/2018)
Tổ chức, cá nhân có phân bón đă được công nhận lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu th́ không cần giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này....
Quy định về điều kiện sản xuất phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (27/12/2017)
Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón; c) Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lư nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy tŕnh công nghệ. Các công đoạn,...
Quy định về việc khảo nghiệm phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (20/12/2017)
Phân bón đơn, phân bón phức hợp quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 4 Nghị định này sử dụng bón rễ mà trong thành phần không bổ sung các chất tăng hiệu suất sử dụng, chất cải tạo đất, vi sinh vật, chất sinh học,...
Quy định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (13/12/2017)
Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn pḥng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) được đứng tên đăng kư công nhận phân bón....
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm (05/12/2017)
Ngày 09 tháng 11 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành Thông tư số 19 /2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015...
Quy định về kỹ thuật theo QCKT Quốc gia về vệ sinh thú y cơ sở giết mổ động vật tập trung – Tiếp theo (Thông tư số 13/2017/TT-BNN ngày 20.6.2017) (04/12/2017)
Cơ sở giết mổ phải có quy định về giám sát chất lượng nước và bảo tŕ hệ thống cung cấp nước dùng cho hoạt động giết mổ; hồ sơ về kết quả phân tích nước phải được lưu tại cơ sở....
Có 16 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 16 trang]
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-TRỒNG PHÁT TÀI BÚP SEN MANG LẠI THU NHẬP CAO...
 
-Vai tṛ của Ca và Mg cho ao nuôi...
 
-Khuyến khích mọi người làm nông nghiệp sạch...
 
-Heo tết ít biến động...
 
-Kết quả thực hiện các chương tŕnh trọng điểm của ngành nông nghiệp ...
 
-Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018...
 
-Mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại B́nh Chánh...
 
-Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM...
 
-Cần tạo các chuỗi tiêu thụ hiệu quả, giảm chi phí trung gian và chi phí sản xuất...
 
-Bản tin Khuyến nông Thị trường số 02/2018...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG